ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

หอวัง ปทุมธานี
Certificate Preview
ค่ายวิชาการบูรณาการการงานอาชีพ 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 25 มี.ค. 2565
Certificate Preview
Smart Interactive Board
กลุ่มบริหารวิชาการ 12 ก.พ. 2565
Certificate Preview
Picture Dictation Competition (Upper)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 28 ม.ค. 2565